Vi jobbar nära en storslagen natur och miljöarbetet är centralt för oss och finns med i alla led i vår organisation. Miljöfrågorna beaktas i varje beslut och är en naturlig del i vårt operativa och strategiska arbete i både vår egen verksamhet och hos våra kunder.

I vårt miljöarbete är följande områden prioriterade:

 • Vi ska främja energieffektiviserade åtgärder i vår egen verksamhet och hos våra kunder.
 • Vi ska förebygga och minimera miljöpåverkan i vårt operativa och strategiska arbete.
 • Vi ska kontinuerligt informera och utbilda vår personal i miljöarbete och interna miljömål.
 • Vi ska utvärdera miljöprestanda och ställa miljökrav när vi väljer leverantörer, underentreprenören och affärspartners.

Vår verksamhet är baserad på tre ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi utgår från:

 • Miljöledningssystem ISO 14001
 • Kvalitetsledningssystem ISO 9001
 • Arbetsmiljöledningssystem ISO 45001

Att jobba i linje med dessa systemen är viktiga för att vi ska kunna jobba enhetligt, effektivt och med möjlighet till att ständigt utvecklas för att bli ännu bättre.

Vår Miljöpolicy

Vi inom Enérgiservice ska bedriva bedriva miljömedveten verksamhet och verka aktivt för en bättre miljö. Detta gör vi genom att hushålla med naturresurser och energi, bevara den biologiska mångfalden och minska mängden utsläpp/avfall till luft, mark och vatten.

 • Engagemang i miljöfrågorna skapar vi genom utbildning och information.
 • Genom att sätta miljökrav påverkar vi kunder, entreprenörer och leverantörer till ett ansvarsfullt miljöarbete.
 • Att följa aktuella lagar och andra krav är vår miniminivå på miljöarbetet.
 • Ständig förbättring inom miljöarbetet upprätthåller vi genom vårt integrerade ledningssystem.